Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) σχεδιάστηκε από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος λαμβάνοντας όλες τις διεπιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα. Το ΠΠΣ αποτελείται από οκτώ εξάμηνα. Στα δύο πρώτα έτη διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, ενώ από το τρίτο έτος ξεκινούν τα κατ' επιλογήν μαθήματα. Στο 6ο εξάμηνο παρέχεται η δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης, ενώ στο 8ο εξάμηνο είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου

  1. Γενικές προϋποθέσεις

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, πρέπει να καλύψει τις επόμενες τέσσερις προϋποθέσεις:

  1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να ασκηθεί με επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστήρια (όπου υπάρχουν).
  2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε αριθμό μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών.
  3. Να εκπονήσει και να παρουσιάσει πτυχιακή εργασία.
  4. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα μαθήματα επιλογής και από την πτυχιακή εργασία να είναι 240 ή μεγαλύτερο και να υπάρχει επιτυχία σε έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων επιλογής.

2      Εξειδίκευση προϋποθέσεων

  1. Η επιτυχής εξέταση σε 29 Υποχρεωτικά Μαθήματα (22 Υποχρεωτικά και τουλάχιστον 7 Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά) που προσφέρουν συνολικά τουλάχιστον 156 πιστωτικές μονάδες.
  2. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που προσφέρει 20 πιστωτικές μονάδες.
  3. Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 16 μαθήματα επιλογής, τα οποία να συγκεντρώνουν το λιγότερο 64 πιστωτικές μονάδες.
  4. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 240.

Μπορείτε να δειτε το ΠΠΣ ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.